Opatření proti šíření infekční nákazy COVID-19

 

Následující pokyny vyhlašujeme v návaznosti na vyhlášená preventivní opatření proti šíření infekční nákazy COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 a v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Povinnost zakrytí dýchacích cest

Náš výletní parní vlak je definován dle §24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů jako veřejná drážní doprava, tj. doprava provozovaná dopravcem k uspokojování obecných přepravních potřeb podle předem vyhlášených přepravních podmínek, zveřejněného jízdního řádu a tarifu.

Dopravce Slezské zemské dráhy o. p. s. má předem vyhlášeny Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu, Ceník a Jízdní řád svých výletních parních vlaků.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že se na výletní parní vlak vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN, které nařizuje s účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření na území České republiky:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve vnitřních prostorech staveb:
– které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento účel,
– které jsou zdravotnickým zařízením (prostory určené pro poskytování zdravotních služeb),
– které jsou zařízením sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízením poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
– které jsou volebními místnostmi podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v době, kdy slouží pro tento účel,
b) v prostředcích veřejné dopravy.

Pokud ve vlaku bude cestující bez výše uvedených ochranných prostředků, bude vyzván k neprodlenému zakrytí dýchacích cest a je potřeba od něho dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metry.

Pokud nebude cestující na výzvu reagovat, bude povolána Policie ČR.

Zákaz se dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nevztahuje například na:
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchounebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
g) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
i) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů.

Další hygienická opatření

V souvislosti se šířením koronaviru přijaly Slezské zemské dráhy v součinnosti se státními orgány mnohá bezpečnostní opatření. Byla zavedena hygienická opatření včetně desinfekce. Zároveň bylo zvýšeno informování cestujících. Pro zaměstnance Slezské zemské dráhy připravily roušky a jednorázové rukavice pro případ potřeby.

Pro cestující jsou na palubě k dispozici dezinfekční prostředky na toaletách. O možnosti jejich využití budou cestující informováni také vlakovým rozhlasem. Na toaletách je zároveň umístěn informační plakát se správným postupem mytí rukou a další informační plakáty jsou umístěny v interiéru vlaku. Cestující prosíme o dodržování hygienických postupů jako je kýchání a kašlání do kapesníků či rukávu, nikoliv do ruky. Pokračujeme v prodeji občerstvení v Pivním vagóně, které je hygienicky baleno a do přímého kontaktu s ním přichází až zákazník. V případě, že by některý z pasažérů pociťoval potíže spojené s možnou nákazou koronavirem, jsme připraveni použít roušky, které by byly k dispozici i pro takto postiženého pasažéra.

Cestujícím nabízíme možnost rezervace míst ve dvou vozech, tuto možnost doporučujeme především rodinám s dětmi či skupinám. Všechny vozy včetně rezervačních jsou pravidelně desinfikovány před jízdou, během pobytu v Osoblaze a následně po jízdě. Navíc ve vlaku na WC cestující nalezne desinfekci.