Lokomotivy Slezských zemských drah

 
U57.001 (1932 JŽ) „Malý štokr“

U57.001 (1932 JŽ) „Malý štokr“

U46.002 „Rešica“

U46.002 „Rešica“

TU38.001 „Faur“

TU38.001 „Faur“