Přírodní památky

 

Přírodní památkou se vyhlašují objekty či malá území, řadí se tudíž mezi maloplošně chráněná území. Mají regionální význam. V osoblažském regionu jsou zvláště chráněná území tohoto typu tři z nichž jedno je navíc vyhlášeno zároveň i jako Evropsky významná lokalita (EVL) v rámci soustavy NATURA 2000.

PP Liptaňský bludný balvan – k balvanu se dostanete z hlavní silnice v Liptani (po pravé straně ze směru od Třemešné). Cesta k balvanu je i turisticky značená. Bludný balvan je možno také spatřit z vlaku jedoucím po úzkorozchodné trati (především, když není listí na stromech). Je chráněn jako významný doklad kontinentálního zalednění severní Moravy. Pochází z období sálského zalednění, které bylo zhruba před 170 – 230 tisíci lety (trias, začátek druhohor). Balvan má pravděpodobně původ v jižním Švédsku. Patří mezi největší bludné balvany, které se takto do České Republiky dostaly (220 x 130 x 120 cm o hmotnosti 4 700 kg).

PP Oblík u Dívčího Hradu – tuto památku najdete v Dívčím Hradě. Dejte se za malým obchůdkem (ten je zde jen jeden) nahoru po pěšince, dle směrovek ke kapličce, a běžte lesem ještě dál až nad kapličku, pak se možná chvíli budete prodírat vysokou trávou, ale na konci najdete malý zarostlý kamenitý kopec. Tento útvar je obnažený výchoz uhelného vápence, který má statigrafický i paleontologický význam. Je zde totiž hojný výskyt zkamenělin lilijic, korálů, hlavonožců i ramenonožců (například Gigantoproductus giganteus) z období křídy (konec druhohor). Avšak k nalezení těchto zajímavých útvarů je zapotřebí mít vycvičené oko a velkou míru trpělivosti. Nicméně má toto místo své kouzlo, třeba jen díky představě kdysi všelijak barevných a rozmanitých živočichů, kteří se pohybovali po tomto bývalém mořském dně.

PP Osoblažský výběžek – území, které je také vyhlášeno jako Evropsky významná lokalita (EVL) v rámci soustavy NATURA 2000 leží v samotném severnímu cípu Osoblažského výběžku u obce Slezské Pavlovice a je tvořeno dvěma rybníky – Pavlovický rybník I a II a nivou dvou potoků s břehovými porosty. Na území přírodní památky úzce navazuje Přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník. Předmětem ochrany tohoto území je kuňka ohnivá (Bombina bombina) a její biotop. Cílem ochrany je obnovit její stabilní populaci do podoby příznivé z pohledu zájmu ochrany přírody.

Lokalitu tvoří rybník s rozsáhlým litorálním porostem s velkými plochami volné vodní hladiny mezi okrsky měkkých litorálních porostů s plovoucími rostlinami. Pod hrází, ve východní části území, se nacházejí ruderalizované, druhově chudé aluviální louky. V okolí rybníka jsou vyvinuty rozsáhlé porosty rákosin eutrofních stojatých vod s rákosem obecným (Phragmites communis) a nemnoha nitrofilními druhy, zejména s kopřivou dvoudomou (Urtica dioica) a svízelem přítulou (Galium aparine). Mokřadní vrbiny s vrbou popelanou (Salix cinerea) jsou vyvinuty na podmáčených částech luk v okolí rybníků nebo na neobhospodařovaných vlhkých loukách v širokých bezodtokých aluviích potoků.