Přírodní rezervace

 

Přírodní rezervace patří mezi maloplošně chráněná území regionálního významu. Na Osoblažsku jsou dvě. Všechny se nachází téměř u hranic s Polskem, v „koutě“ celého výběžku. V obou těchto rezervacích lze nalézt jak běžné druhy rostlin a živočichů, tak i ty vzácnější.

PR Velký Pavlovický rybník – k rybníku je snadné se dostat. Z cesty do Slezských Pavlovic odbočíte vlevo hned před prvním mostem (který vede přes Sádecký potok). K samotnému rybníku pak vede polní cesta. Pokud se vybavíte dalekohledem a případně i nějakou obrazovou knížkou o ptácích, můžete zde zahlédnout na 150 druhů ptáků (ne najednou samozřejmě).  Oblast rybníka a jeho okolí je chráněna, aby bylo možno zachovat vodní a mokřadní ekosystémy pro zhruba 100 druhů hnízdících (např. čírka modrá, bukáček malý, chřástal vodní, bekasina otavní, rákosník velký)  a zhruba 50 druhů ptáků migrujících (např. volavka bílá, bukač velký, kvakoš noční, orlovec říční či koliha velká).

Samozřejmě zde nechybí obojživelníci (především kuňka obecná, rosnička zelená, skokan skřehotavý), kteří jsou více slyšet než vidět. Nacházejí se zde rozsáhlé porosty rákosin (Phragmites) a orobince (Typha), daří se tu i lakušníkům (Batrachium). Rybník obklopují vrby bílé a křehké (Salix alba, Salix fragilis), jasany ztepilé (Fraxinus excelsior) a olše lepkavé i šedé (Alnus glutinosa, Alnus incana). Na hrázi se pak nachází především dub letní (Quercus robur).

PR Džungle – oblast leží v nivě potoka Prudnik a je významná zbytky lužních lesů se starými duby, vrbami a olšemi. Jsou zde rozsáhlé ostřicové mokřady, které jsou stálými biotopy pro obojživelníky (skokani, kuňka obecná, ropucha obecná, rosnička zelená). Byla zde spatřena řada vzácných ptáků, kde není možno vyloučit jejich zahnízdění – orel mořský (Haliaeetus albicilla) či moták pochop (Circus aeruginosus). Nechybějí zde ani zástupci vrubozobých (husy, kachny), brodivých (čáp černý i bílý, volavka) a ani hrabaví (slípka zelenonohá, křepelka polní a další). Díky porostům starých stromů se zde daří i brouku páchníku hnědému (Osmoderma eremita), který je velice vzácný a díky dlouhému vývojovému cyklu a potřebě starého až trouchnivějícího dřeva druhem citlivým k hospodaření člověka.